Zakres usług

PRAWO CYWILNE –Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, polegającą na zastępstwie procesowym w postępowaniu sądowym, indywidualnym doradztwie prawnym, udziale w mediacjach oraz sporządzaniu pism w sprawach m. in. o odszkodowanie, o zadośćuczynienie, dotyczących nieruchomości, a także dotyczących wykonywania, niewykonywania, nienależytego wykonywania umów i zobowiązań.

PRAWO RODZINNE –Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, obejmującą zarówno doradztwo prawne jak i zastępstwo procesowe w sprawach m. in. o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ustaleniem lub zaprzeczeniem ojcostwa, macierzyństwa, zniesieniem wspólności majątkowej małżeńskiej, podziałem majątku wspólnego małżonków, ubezwłasnowolnieniem.

PRAWO SPADKOWE –Kancelaria specjalizuje się w udzielaniu porad prawnych oraz  reprezentowaniu Klientów w sprawach spadkowych, w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy bądź testamentu, dział spadku, w tym połączonego z podziałem majątku wspólnego, przyjęcie i odrzucenie spadku, o otwarcie i ogłoszenie testamentu, zapłatę zachowku, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

PRAWO PRACY –Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie stosunków pracowniczych oferując pomoc prawną w zakresie sporządzania pism procesowych, reprezentacji pracowników i pracodawców w sprawach wynikających ze stosunku pracy, m. in. o roszczenie ze stosunku pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o odszkodowanie dochodzone od zakładu pracy z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych.

PRAWO KARNE –Kancelaria świadczy pomoc w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Usługi Kancelarii obejmują prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania, obronę oskarżonego w postępowaniu sądowym przed wszystkimi instancjami, reprezentowanie interesów pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, prywatnych na każdym etapie postępowania oraz pomoc prawną po uprawomocnieniu się orzeczeń, m. in. przerwa w wykonywaniu kary, odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.